รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรัลรองจาก โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

หมายเหตุ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

การคัดเลือก
1. การพิจารณาใบสมัคร
2. การสัมภาษณ์

หมายเหตุ การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาหลักสูตรอยู่ในดุลพินิจขอคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษสถาบัน ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือว่าเป็นที่สุด

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
2. เรียนนอกเวลาราชการ ตามตารางสอนของแต่ละวิชา
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

กำหนดการรับสมัครเรียนครั้งที่ 3

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ 30 ธ.ค. 2560
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง 5 ม.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 5 ม.ค. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 7 ม.ค. 2561
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 10 ม.ค. 2561
6. ประกาศผลสอบ 10 – 11 ม.ค. 2561
7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 10 – 12 ม.ค. 2561
8. ปฐมนิเทศ 14 ม.ค. 2561
9. เปิดภาคเรียน 21 ม.ค. 2561

 

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตรหรือเทียบเท่า 1 ชุด
2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูณ์)
(ถ้าการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการรับสมัคร
6. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน
7. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน ในกรณีได้รับคัดเลือก (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง ขอรับ/ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2561

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์