คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

pr fb gspa nida

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program
M.P.A. ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้
หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง: ได้ที่ สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 8 ม.ย. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 25 มิ.ย. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 3 ก.ค. 2561
4. กำหนดสอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 16 ก.ค. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 23 – 26 ก.ค. 2561
7. ชำระเงิน 23 – 31 ก.ค. 2561
8. ปฐมนิเทศ 19 ส.ค. 2561
9. เปิดภาคเรียน 24 ส.ค. 2561

 

วิธีการคัดเลือก

  การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ การพิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา

1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
3. เมื่อศึกษาครบ 13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์