รับสมัครนักศึกษา คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2560

pr mpasurat27 04 05 60 01
pr mpasurat27 04 05 60 02