รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M.
ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 (นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ การพิจารณาใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท
2. ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 41,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระอื่น ๆ

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง สำนักงานโครงก่ารปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหัวดชลบุรี และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะไปทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 15 ก.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเองที่สถาบัน/ที่ศูนย์การศึกษา บัดนี้ – 26 ก.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 3 ส.ค. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 19 ส.ค. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 27 ส.ค. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 29 ส.ค. –  3 ก.ย. 2561
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 29 ส.ค. –  4 ก.ย. 2561
8. ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
9. เปิดภาคเรียน ม.ค. 2562

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 
เอกสารประกาศ