ปริญญาโท MPPM นิด้า เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23

gsapa mppm 23 banner

mppm bkk new detail 27 07 60

ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.  (M.P.P.M.) รุ่นที่ 23

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิเทียบเท่า 1 ชุด
2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูณ์)
(ถ้าการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ)
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการรับสมัคร
6. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน
7. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน ในกรณีได้รับคัดเลือก (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
9. ตรวจสอบรายละเอียดโทร. 02-727-3911, 02-727-3906 และ 082788-0115
10. รับสมัครออนไลน์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ก.ย. 2560

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2560