ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ MPPM-28 (ลงนาม

 

ดาวโหลดไฟล์ PDF