ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสอบสัมภาษณ์พิษณุโลก รุ่น 25 ครั้งที่ 2

ดาวโหลดประกาศ