รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
     หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25
     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
     3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการรับสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
     3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  1 ชุด
     5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
     8. รูปถ่าย (ไม่สวมครุย) 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
     10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการรับสมัคร เดิม ใหม่
     1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 23 ก.ย. 2565 บัดนี้ – 30 พ.ย. 2565
     1. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 30 ก.ย. 2565 บัดนี้ – 30 พ.ย. 2565
     2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 ต.ค. 2565 8 ธ.ค. 2565
     3. สอบสัมภาษณ์ 9 ต.ค. 2565 11 ธ.ค. 2565
     4. ประกาศผลการคัดเลือก 20 ต.ค. 2565 20 ธ.ค. 2565
     5. รับเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1 พ.ย. – 3 พ.ย. 2565 26-28 ธ.ค. 2565
     6. ชำระเงินค่าลงทะเบียน  1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565  26-29 ธ.ค. 2565
     7. ปฐมนิเทศ 11 ธ.ค. 2565 8 ม.ค. 2566
     8. เปิดภาคเรียน 14 ม.ค. 2566 14 ม.ค. 2566

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055 337 518 หรือ 081 379 1691
ส่วนกลาง โทรศัพท์ 02 727 3892 หรือ 089 812 2574
อีเมล: deedeer_k@hotmail.com

2 กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02 727 3370 – 73
อีเมล: http://entrance.nida.ac.th
เว็บไซต์: edserv.nida.ac.th