“ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM NIDA จาก AUN-QA”

 
   ความสำเร็จของชาวรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต แห่งแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับรองคุณภาพหลักสูตร MPPM จาก  AUN-QA: Asean University Network Quality Assurance เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน