ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ 862 ผลสอบสัมภาษณ์ อุดร 29 ครั้งที่ 2(1)

Download