กำหนดการจัดงานครบรอบ 62 ปี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

62year seminar0

เสวนาวิชาการ เรื่อง“การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก”

 

62year seminar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดำเนินการอภิปราย