ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะ ดังนี้


💐 รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
💐 รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี  :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
💐 รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก  :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เป็นวาระที่ 2)
💐 ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์   :ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เป็นวาระที่ 2)