ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

gspa content logo
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคปกติ
นายจิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร รหัสประจำตัว 5510111015 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เรื่อง “ปัจจัยแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา ภาคกลาง”
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ห้องประชุม 3