ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”


📅 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
⏰ เวลา 09.00-12.00 น.
💻 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

✏️ ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.office.com/r/acF1zST4Mu
หรือ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน

✏️ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

ประชาคมนิด้า ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วม
✅ ข้าราชการ/พนักงานสถาบัน
✅ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
✅ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างของสถาบัน
✅ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของสถาบัน