ขอขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563