ขยายเวลา การรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8

ป.โท mppm ชลบุรี รุ่นที่ 21

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M.
ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2
(นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ. 
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจร7ิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง สำนักงานโครงก่ารปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหัวดชลบุรี และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะไปทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 19 ต.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเองที่สถาบัน/ที่ศูนย์การศึกษา บัดนี้ – 16 พ.ย. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 21 พ.ย. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 25 พ.ย. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 3 ธ.ค. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 8 – 13 ธ.ค. 2561
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 8 – 14 ธ.ค. 2561
8. ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
9. เปิดภาคเรียน 13 ม.ค. 2562

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  219,000 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศ