การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

  • การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก

 

  • การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

  • การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

  • การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก

  • การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

  • การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 /2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ