การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ