การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

 

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

 

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

 

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ