การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

 

 

 

 

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ
(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

 

 

 

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

 

 

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

 

 

 

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

 

 

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ