อาจารย์ประจำคณะ

ศ. ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์

ศ. ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศ. ดร. พลภัทร บุราคม 

ศ. ดร. พลภัทร บุราคม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศ. ดร. อุดม ทุมโฆสิต

ศ. ดร. อุดม ทุมโฆสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศ. ดร. อัญชนา ณ ระนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 


รศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 รศ. ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ

รศ. ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน

รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ

รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 รศ. ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธ

รศ. ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 รศ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

รศ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

รศ. ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

ผศ. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

ผศ. ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 ผศ. ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ผศ. ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 ผศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ

ผศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

ผศ. ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

ผศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม..