คำถามที่พบบ่อย | FAQ

gspa faq banner

 

gspa faq icon 01 หลักสูตรปริญญาโท เรียนวันและเวลาใดบ้าง
gspa faq icon 02 ตอบ: หลักสูตร M.P.A.และ หลักสูตร M.P.P.M.ภาคปกติ เรียนในวันและเวลาราชการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เน้นเรียนวันเสาร์เป็นหลักตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบํณฑิต (MPPM.) ภาคพิเศษ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เน้นเรียนวันอาทิตย์เป็นหลักตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น.

 

   
gspa faq icon 01  ต้องเรียนจบทางด้านใด ถึงจะเรียนได้
gspa faq icon 02 ตอบ: จบปริญญาตรีทุกสาขาและไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย ภาคพิเศษ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป คัดเลือกโดยการพิจารณา เอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รับ 2 กรณี คือ 
1. กรณีปกติ คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
2. กรณีพิเศษ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
   
gspa faq icon 01  เรียนแบบใดและเรียนวิชาอะไรบ้าง
gspa faq icon 02 อบ: ภาคปกติ เรียนในวันและเวลาราชการ ลักษณะของหลักสูตรเป็นแบบระบบทวิภาค โดย แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน การศึกษามีทั้ง ระบบที่เป็นแบบแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ เรียนแบบ Block Course เรียนนอกเวลาราชการ โดยกำหนดให้ศึกษาเฉพาะแผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
   
gspa faq icon 01  หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าใด
gspa faq icon 02 ตอบ: ระยะเวลาศึกษา Course work ประมาณ 2 ปี และต้องสอบประมวลความรู้
   
gspa faq icon 01  ปริญญาที่ได้รับ คือ
gspa faq icon 02 ตอบ: Master of Public Administration (M.P.A.)
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) 
Master of Public and Private Management (M.P.P.M.)
   
gspa faq icon 01  เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง
gspa faq icon 02 ตอบ: 1. สำเนา Transcript 
2. สำเนาปริญญาบัตร 
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 
4. หนังสือรับรองการทำงาน 
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
   
 gspa faq icon 01 เรียนจบแล้วจะสามารถทำงานทางด้านใด
 gspa faq icon 02 ตอบ: สามารถทำงานได้ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
   
 gspa faq icon 01 การสอบคัดเลือกเป็นแบบใด ต้องสอบอะไรบ้าง
 gspa faq icon 02 ตอบ: ภาคปกติ ต้องสอบข้อเขียนรวม 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 (ข้อสอบแนว Aptitude test และวิชาคณิตศาสตร์) 

ภาคพิเศษ คัดเลือกโดยการพิจารณาจากเอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์

   
 gspa faq icon 01 กรณีกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย สามารถสมัครได้หรือไม่
 gspa faq icon 02 ตอบ: กรณีภาคปกติสามารถสมัครได้ แต่ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าจบการศึกษาแล้ว
   
 gspa faq icon 01 ถ้าเข้าเรียนแล้ว มีเหตุจำเป็นต้องขาดเรียน จะสามารถขาดเรียนได้บ้างหรือไม่
 gspa faq icon 02 ตอบ: ได้แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %