ขอแสดงความยินดีกับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA NIDA รุ่นที่ 31 ภาคพิเศษ กทม.  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ