ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “โคโรน่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร และจะลุกลามไประบบเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร”