โครงการ CSR รศ.นิด้า “นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้อง ๆ” ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางงาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์, รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA อุดรธานี, ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA กทม, อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ร่วมมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ อีกทั้งคณาจารย์และนักศึกษายังร่วมกัน “ปลูกต้นมะนาว ฮักแพงเครือข่ายนิด้า 2020” จำนวน 100 ต้น  ปล่อยพันธุ์ปลา 1,000 ตัว ไก่พันธุ์-เป็ด และอุปกรณ์การเกษตร ให้แก่น้อง ๆ ในโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย