โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี

ข้าม ค้น สร้าง : ไปสู่นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟัง อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์