รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ นำนักศึกษาภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560