โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก ระยะ 10 ปี พ.ศ.2562 – 2571


โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของส่วนราชการระดับ “กรม” จากรูปแบบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการให้บริการ ไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจขององค์การสู่การยกระดับเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ การสร้างและพัฒนา “คน” ให้มีสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบการขนส่งทางถนน มีการควบคุมกำกับที่ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับขับเคลื่อนการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงการบริการและพัฒนาบุคลากรจะส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกจะกลายเป็น “ต้นแบบขององค์การแห่งนวัตกรรมภาครัฐของไทย”

ผลการศึกษาจากการวิจัยพบว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก สอดรับกับแผนงานระดับกระทรวงระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนหน่วยงานด้านการกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนของประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงสอดคล้องกับผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพบว่าในปัจจุบันยุทธศาสตร์ทั้งหมดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่มีการขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ http://consult.nida.ac.th