ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าแนะนำ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง