เปิดอบรมวิธีการใช้งานระบบ i-Thesis ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รอบอบรมภาษาไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
i-Thesis online training via Microsoft Teams
for International Students
Thursday, September 30, 2021
9.00 a.m. – 12.00 p.m.