ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา