ช่วงเวลาแห่งการเรียนออนไลน์ ห้องสมุดยกเว้นค่าปรับ และเลื่อนกำหนดการส่งคืนหนังสือ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยระบบจะทำการ Renew หนังสือต่อให้อัตโนมัติ
หากนักศึกษาท่านใดประสงค์จะคืนหนังสือ สามารถมาคืนได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร หรือสามารถจัดส่งมาที่…
งานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240