หลักสูตรฝึกอบรม DAD ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท MDG จัด Workshop: Data Analytics for Upskilling พบผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการนำข้อมูลไปใช้สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น- 16.30 น.

ลงทะเบียน