งบประมาณที่เกิดขึ้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4 แสนล้านบาท มีโครงการมากกว่าเงิน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มีความเห็นว่าอย่างไร

ออกอากาศทางรายการประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พัน ล้านบาท