วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม
โดย รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
►ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
►เวลา 18.30-20.00 น.
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA
เสวนาวิชาการโดย: รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ, รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์, อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง(ผู้ดำเนินรายการ)