ร่วมวิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance and Sustainability)

 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรใหม่ ที่กำลังจะเปิดขึ้นเร็ว ๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ประมวลภาพ