วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX)