รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เข้าร่วมเสวนาการเมืองไทยกับการปกครองการบริหารท้องถิ่น

 
หัวข้อ: การปกครอง-การบริหารท้องถิ่น, ปัญหาและแนวโน้ม วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564