รศ. ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ได้รับเชิญเป็น panelist ใน EGPA-IASIA 2020 e-Conference ภายใต้หัวข้อหลัก Public Governance in Times of Crisis

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยนำเสนอประเด็น “Collaborative and Participatory Governance: A Framework for Crisis Resilience and Recovery”