ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 61 ณ สนามฟุตบอลศูนย์รังสิต