พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มอบประกาศนียบัตร