บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Addressing Instability in Thailand’s Deep South with Law and Development

  เป็นบทความเกี่ยวกับ การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวคิดกฎหมายกับการพัฒนา ตีพิมพ์ใน DE GRUYTER Law and Development review 2020 โดยตีพิมพ์ร่วมกับ ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม