“นิด้า” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการ “ประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา” เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประจำปี 2564

📆 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
⏰ เวลา 08.30-12.00 น.
💻 ผ่านทาง MS Team

🚩 ผู้ที่สนใจ สามารถ Scan QR Code ของสาขาที่สนใจเพื่อเข้ารับฟังได้เลย