ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดจากเทรนด์การเรียน – การสอนออนไลน์ เรียน – สอน ออนไลน์ อย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ

รองศาตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้สัมภาษณ์ในรายการจอมยุทธการตลาด
ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 อสมท วันพุธ 27 มกราคม 2564 เวลา 11.15-11.30 น.
ในประเด็น ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดจากเทรนด์การเรียน – การสอนออนไลน์ / เรียน – สอน ออนไลน์ อย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ