“ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากลร่วมกับคณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์”
   
   เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำ – ต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันผ่าน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สถานทูตไทยในต่างประเทศและสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย
3. หน่วยงานการศึกษาภาคเอกชน

   นอกจากนี้ยังพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนักในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมนานาชาติออนไลน์ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และกิจกรรม inter night ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงคณาจารย์ได้พบปะสังสรรค์กันอีกด้วย