ทำอย่างไร? ถึงจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

ร่วมพูดคุยและแสดงความยินดีกับนักศึกษา จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์

  • นางสาวมิชชิน พัชรฉัตรพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ศูนย์การศึกษา อุดรธานี รุ่นที่ 26
    ที่ได้รับการตอบรับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Indiana University,USA
  • Ms.Hang Tran, Master’s Student form MPA (English Program)
    นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Excelia Digital Summer School 2021, France ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารคณะ

  • รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา