ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

 

  •  ให้ปิดอาคารสถานที่ของสถาบันในเขตกรุงเทพฯ
  • จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
  • ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from Home)
ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 เมษายน 2564
เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อกับทางสถาบัน แอดมินจึงขอให้ใช้ช่องทางติดต่อตามภาพ หรือสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ของคณะนั้นโดยตรง