คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน  ครั้งที่ 6
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย
จุดปล่อยตัว ณ สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเวลา 05.00-07.00 น.

minimarathon gspa 01

minimarathon gspa 02
minimarathon gspa 03
minimarathon gspa 04
minimarathon gspa 05
minimarathon gspa 06
minimarathon gspa 07