คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และนโยบาย MOA แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์