คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. คณบดี (รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์) และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์) เป็นตัวแทนคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ AUN-QA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) (เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน) มอบโดย อธิการบดี (ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ) ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อ.นราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์